• Vážení rodičia

     • Vážení rodičia

     • záleží Vám, aby Vaše dieťa využívalo svoj voľný čas po vyučovaní efektívne a najmä bezpečne?

      Sme tu pre Vás !!!

      V našom školskom zariadení deti pod odborným dozorom relaxujú po vyučovaní, rozvíjajú si svoje záujmové zručnosti a talent. Máme k dispozícii školský dvor na aktívny pobyt vonku, relaxačnú miestnosť, niekedy aj telocvičňu.

      V každom oddelení majú deti na oddych rôzne spoločenské a stolové hry, hračky, stavebnice, ktoré rozvíjajú ich zručnosti.

      Pripravujú sa aj na vyučovanie, a to hlavne precvičovaním učiva a písaním domácich úloh. Využívajú s k tomu rôzne didaktické hry, doplňovačky, tajničky, kvízy, zmyslové hry a hlavolamy.

     • Kontakt

     • Mgr. Eva Bertovičová, vedúca

      email skd.zsdrabova@gmail.com

      telefon +421 911 437 603

   • Zoznam noviniek

     • Denný režim
     •  
      ORGANIZÁCIA V ŠKD

       

      Ranná činnosť 06:00-07:45
      Odchod žiakov na vyučovanie 07:45
      Činnosť v ŠKD Po 4.vyuč. hodine Po 5.vyuč.hodine
      Odchod žiakov do ŠKD 11:40 12:35
      Obed 11:50-12:20 12:45-13:10
      Oddychová činnosť 12:20-13:00 13:10-13:30
      Záujmová činnosť 13:00-14:00 13:30-14:10
      Rekreačná činnosť 14:00-15:00 14:10-15:00
      Olovrant 15:00-15:10 15:00-15:10
      Príprava na vyučovanie 15:10-16:00 15:10-16:00
      Dlhá služba 16:00-17:00 16:00-17:00


       

     • Poplatok za ŠKD
     • Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje VZN č. 103 mesta Košice sumou 11.- €uvedenej v dodatku s účinnosťou od 13.7.2012.

      Tento poplatok je potrebné uhradiť s mesačným predstihom  do 10. dňa v mesiaci,na účet školy. Tento účet je určený len pre platby za ŠKD, nie je možné tu platiť obedy do školskej jedálne. Nie je možná platba v hotovosti.Číslo účtu a variabilný symbol dieťaťa v ďalších školských rokoch ostáva nezmenený. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. V prípade, že poplatok nebude uhradený v stanovených termínoch, dieťaťu nebude umožnené  navštevovať ŠKD.

      Výška príspevku sa podľa VZN č. 103 §18 znižuje o 20% pre zákonného zástupcu žiaka, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky.

      Príspevok môže byť odpustený podľa VZN č. 103 §11, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

      VŽDY  JE  POTREBNÉ  UVIESŤ  MENO  A  TRIEDU  DIEŤAŤA
      Číslo účtu - platba šekom: SK46 5600 0000 0093 0907 5001
      Konštantný symbol: 0308
      Variabilný symbol: Každé dieťa ho má uvedený v Rozhodnutí o prijatí do ŠKD