• Rodičovské združenie

     • Vážení rodičia,

      Dobrovoľný členský príspevok ZRPŠ na školský rok 2022/23 zostáva nezmenený vo výške 25.- EUR. Príspevok môžete poukázať bezhotovostným prevodom na účet uvedený nižšie alebo v hotovosti triednej učiteľke. Termín na zaplatenie členského príspevku je najneskôr do konca októbra 2022.

      Príspevok sa uhrádza iba raz ročne bez ohľadu na počet detí jednej rodiny, ktoré navštevujú školu. (2 deti=25.- EUR, 3 deti=25.- EUR atď.)

      Ďakujeme.

       

      NÁZOV ÚČTU: Občianske združenie Náš Lampášik

      ČÍSLO ÚČTU: SK33 0200 0000 0028 2903 3356

      BIC: SUBASKBX

      SPRÁVA PRE PRÍJEMCU: Priezvisko, trieda, za koho je poplatok zaplatený