• PK - Slovenský jazyk a literatúra

    • VEDÚCA PK: Mgr. Martina Janovová

     ČLENOVIA PK: Mgr. Miroslava Bodnárová, Mgr. Martina Janovová, Mgr. Slávka Rešová, Mgr. Mária Šafaříková

     HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2022 / 2023 :

     Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, Sprievodcu školským rokom 2022/2023 MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023, Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

     Rozdelenie učiteľov do tried - SJL

     V.A: Mgr. Miroslava Bodnárová

     V.B: Mgr. Mária Šafaříková

     V.C: Mgr. Slávka Rešová

     VI.A: Mgr. Martina Janovová

     VI.B: Mgr. Miroslava Bodnárová

     VI.C: Mgr. Martina Janovová

     VII.A: Mgr. Martina Janovová

     VII.B: Mgr. Martina Janovová

     VII.C: Mgr. Slávka Rešová

     VIII.A: Mgr. Mária Šafaříková

     VIII.B: Mgr. Slávka Rešová

     IX.A: Mgr. Martina Janovová

     IX.B: Mgr. Miroslava Bodnárová

     HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

     • Čitateľská gramotnosť 
     • Divadelné predstavenie v ŠD v Košiciach
     • Hviezdoslavov Kubín
     • Komparo
     • Literárne Košice J. Štiavnického
     • Literárny kvíz
     • Mediálne vzdelávanie
     • Olympiáda zo slovenského jazyka a z literatúry
     • Predstavenie v Bábkovom divadle v Košiciach
     • Šaliansky Maťko
     • Školský časopis Lampáš
     • Testovanie T5
     • Testovanie T9
     • Vianočný koncert v Dome umenia v Košiciach
     • Vlastná literárna tvorba