• Metodické združenie 1. - 2. ročníka

     • Vedúca MZ: PaedDr. Monika Hudáková

      Členovia MZ: Mgr. Sofia Boritašová,  Mgr. Stela Lexmanová, Mgr. Petra Piok,  Mgr. Ľudmila Straková

      Ostatní členovia MZ: Ľubica Fottová, Lucia Kupčová, PaedDr. Jana Prokopová, PaedDr. Ľudmila Sukubová, Mgr. Mária Svoreňová, Mgr. Silvia Štefančíková, Bc. Renáta Zambová, Ema Beneová, Mgr. Gabriela Dolha, Mgr. Viola Burianková

      Ciele činnosti MZ: 

      Hlavný cieľ metodického združenia

           Poskytovať kvalitné vzdelávanie pre všetky deti

      Špecifické ciele:

      • využívať súčasné trendy vo vyučovaní,
      • umožniť ďalšie vzdelávanie učiteľov s cieľom využívania najmodernejších foriem a metód práce vo vyučovacom procese podľa potrieb školy a zamerať sa na rozvoj čitateľskej gramotnosti, matematickej a prírodovednej gramotnosti a finančnej gramotnosti,
      • podporovať žiakov z málo podnetného prostredia a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami,
      • používať jednotnú stupnicu hodnotenia písomných prác,
      • v rámci osobného rastu členov MZ absolvovať vzdelávania v súlade s Plánom profesijného rozvoja.

       

      Hlavné úlohy MZ, vyplývajúce z plánu práce školy:

      Plán práce MZ nadväzuje na činnosť MZ z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, sprievodcu školským rokom MŠ SR na školský rok 2022/2023, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy.

      Čitateľská gramotnosť

      •  
      • Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a čitateľské aktivity,
      • zaraďovať kooperatívne vyučovanie, relaxačné prestávky, rozvíjať sebahodnotenie žiakov, využívať slovné hodnotenie

      Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

      •  
      • zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych a ekonomických procesov

       

      Ľudské práva, práva detí

      •  
      • Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania.
      • Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam.

       

      Zdravý životný štýl

      •  
      • realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu
      • zapájať sa do kampaní
      • zamerať sa na protidrogovú prevenciu
      • viesť žiakov k poznaniu  a dodržiavaniu  školského poriadku.
      • využívanie kompenzačných pomôcok na vyučovaní, uplatňovanie sebahodnotenia žiakov a striedanie činností zohľadňujúcich potreby  žiakov

       

      Aktivity, súťaže, besedy, exkurzie,

      • Imatrikulácia prvákov 
      • Fotenie prvákov
      • Korčuliarsky kurz
      • Lyžiarsky výcvikový kurz pre 1. -2. ročník                                            
      • Spolupráca s MŠ
      • Šalianský Maťko
      • Hviezdoslavov Kubín
      • Karneval
      • Zážitková prvá pomoc . 1.-4. roč.    
      • Noc v škole
      • Komentovaná hodina – splývavé čítanie
      • Rozvoj jazykových kompetencií - návšteva podujatia v knižnici  
      • Rozvoj jazykových kompetencií - Kniha moja kámoška
      • Deň matiek,  Deň otvorených dverí,  Deň Zeme, Deň mlieka, Deň dobrosrdečnosti, Deň vody, Deň naopak
      • Farebný týždeň
      • Na jeden deň  učiteľom
      • Návšteva kina
      • Čítanie škôlkarom
      • Exkurzia KOSIT
      • Aktivity s rodičmi a deťmi
      • Školské výlety