• Poplatky

    • Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v ŠKD v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje VZN č. 103 mesta Košice sumou 11.- € uvedenej v dodatku s účinnosťou od 13.7.2012.

     Tento poplatok je potrebné uhradiť s mesačným predstihom  do 10. dňa v mesiaci,na účet školy. Tento účet je určený len pre platby za ŠKD, nie je možné tu platiť obedy do školskej jedálne. Nie je možná platba v hotovosti.Číslo účtu a variabilný symbol dieťaťa v ďalších školských rokoch ostáva nezmenený. Poplatok sa platí nezávisle od času a počtu dní, ktoré dieťa strávi v ŠKD. Ak zákonný zástupca odhlási dieťa v priebehu mesiaca, nemá nárok na vrátenie poplatku. V prípade, že poplatok nebude uhradený v stanovených termínoch, dieťaťu nebude umožnené  navštevovať ŠKD.

     Výška príspevku sa podľa VZN č. 103 §18 znižuje o 20% pre zákonného zástupcu žiaka, ktorý má tri a viac detí vo veku povinnej školskej dochádzky.

     Príspevok môže byť odpustený podľa VZN č. 103 §11, ak zákonný zástupca o to písomne požiada a predloží doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu.

     VŽDY  JE  POTREBNÉ  UVIESŤ DO POZNÁMKY:  ŠKD-MENO ŽIAKA - TRIEDA

     (napr. ŠKD - Jana Nová - 3.A)

     Číslo účtu - platba šekom SK46 5600 0000 0093 0907 5001
     Konštantný symbol 0308