• PK - Prírodovedné predmety I.

     • VEDÚCA PK: Mgr. Katarína Benková

      ČLENOVIA PK:  Mgr. František Bednár, Mgr. Petra Faith Tóbiášová, Mgr. Milan Henkrich, Ing. Eva Ivanová, Ing. Valéria Schererová, Mgr. Petra Sukubová, Mgr. Pavel Vámos, Mgr. Kristián Weiss

      HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2022 / 2023 : 

      1. PLÁN ČINNOSTI JE VYPRACOVANÝ NA ZÁKLADE:

      1. Plánu práce školy
      2. Sprievodcu školským rokom MŠVVaŠ SR na školský rok 2022/2023
      3. Inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu pre 2. stupeň ZŠ
      4. Školského vzdelávacieho programu Základnej školy Drábova 3, Košice
      5. Analýzy činnosti PK za predchádzajúci školský rok (+ SWOT analýzy)

      2. CIELE ČINNOSTI PK: 

      1. Zapojiť nadaných a talentovaných žiakov do  predmetových olympiád a súťaží
      2. Zapojiť žiakov do projektu KOMPARO
      3. Pripraviť žiakov na  Testovanie 5 a Testovanie 9 formou krúžkovej činnosti
      4. Využívať vlastnú tvorivú činnosť - zhotovovať jednoduché učebné pomôcky a didaktický materiál primeraný schopnostiam žiakov
      5. Vytvoriť databázu písomných  učebných materiálov a písomných prác
      6. Používať jednotnú stupnicu hodnotenia písomných prác 
      7. V rámci osobného rastu členov PK absolvovať vzdelávania PZ v súlade s Plánom profesijného rozvoja

       

      3. HLAVNÉ ÚLOHY PK :
      1. Vyučovaciu činnosť riadiť podľa vypracovaného Školského vzdelávacieho programu.
      2. Implementovať do ŠkVP pre jednotlivé predmety témy aktualizovaného Národného štandardu finančnej gramotnosti, ktorý je zverejnený na www.siov.sk a www.statpedu.sk .
      3. Využívať komplexné aktivizujúce vyučovacie metódy (problémová metóda, projektová metóda, skupinové a kooperatívne vyučovanie atď.).
      4. Zvýšenú pozornosť venovať ochrane detí a žiakov pri používaní internetu a využívať stránky k bezpečnému používaniu internetu www.bezbecnenainternete.sk, www.zodpovedne.sk, www.stopline.sk, www.ovce.skwww. pomoc.sk 
      5. Podľa záujmu žiakov šiesteho, ôsmeho a deviateho ročníka realizovať testovanie KOMPARO. Pre prípravu deviatakov na Testovanie9 2023 je zriadený krúžok „Matematika v kocke“ v spolupráci so súkromným CVČ Buratino.
      6. Systematicky pracovať so žiakmi so špeciálnymi  výchovno – vzdelávacími potrebami a so žiakmi zo znevýhodneného prostredia.
      7. Venovať pozornosť talentovaným žiakom, zapájať ich predmetových súťaží a olympiád, do korešpodenčných seminárov a medzinárodných súťaží:
      • Matematická olympiáda,
      • Pytagoriáda,
      • Fyzikálna olympiáda,
      • Klokan,
      •  Maks,
      • iBobor