• Metodické združenie ŠKD

     • Vedúca MZ: Gyöngyi Vozárová

      Členovia:  Ivaničová Jana, Bc. Fritschová Jana, Beneová Emília, Kupčová Lucia, Ing. Fottová Ľudmila, Bc. Zambová Renáta, Bc. Guzaninová Karin

      Hlavné úlohy v školskom roku 2022/2023

      • pri vytyčovaní výchovno-vzdelávacích cieľov a stratégií VVČ dodržiavať výchovné štandardy a výchovné osnovy z výchovného programu
      •  do tematických oblastí výchovy zapracovať prierezové témy  – enviromentálnu, regionálnu, multikultúrnu výchovu, výchovu k zdravému životnému štýlu, výchovu k umeniu a tradíciám, rozvoj jazykových kompetencií, zavádzanie IKT do výchovného procesu, mediálnu výchovu, zdravotnú výchovu, dopravnú výchovu, prosociálnu výchovu, finančná gramotnosť, ochranu detí pred sociálno – patologickými vplyvmi, rozvíjanie spolupráce rodič – škola, finančnú gramotnosť
      •  aplikovať v nich úlohy súvisiace s výchovou v duchu humanizmu – ITV, kritického myslenia, predchádzania všetkých foriem diskriminácie, xenofóbie, extrémizmu, antisemitizmu, rasizmu, intolerancie
      • inovovať klasické spôsoby, využiť súčasné trendy, podporovať tvorivé myslenie žiakov, využiť moderné prvky, podporovať žiakov z málo podnetného prostredia

       

      Celoklubové aktivity vyplývajúce z plánu MZ ŠKD

      Imatrikulácia
      Zvieratká na cestách
      Halloween
      Muzikoterápia
      Mikuláš v škole
      Vianočný ples
      Poznaj sám seba
      Bábkové divadlo
      Fašiangy
      Marec mesiac kníh
      Škola tanca
      Školská akadémia
      Noc v škole
      Včielka, tekuté zlato
      Družinárska olympiáda
      MDD V ŠKD