• PK - TSV, TECH, ETV, NAV

     • VEDÚCA PK: Mgr. Zuzana Guzová

      ČLENOVIA PK: Mgr. Silvia Štefančiková, Mgr. Pavel Vámos, Mgr. Maria Svoreňová, Mgr. Milan Henkrich, Mgr. Kristian Weiss,   Mgr. Petra Sukubová

      HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2022 / 2023

      Úlohy vyplývajúce z Plánu práce školy:

      • Účelové cvičenie
      • Lyžiarsky výcvik
      • Európsky týždeň športu
      • Drogová prevencia, šikana, kyberšikana

      Úlohy vyplývajúce z práce PK: 

      • Zber papiera
      • Príprava žiakov na OK športových súťaží
      • Realizácia pohybových celoškolských aktivít
      • Baby basket – materské školy, Salamový beh, Rodinný deň s Drabkou, Minibasketshow
      • Zorganizovanie besedy – drogovej prevencie, šikany a kyberšikany
      • Zapojiť sa do dobrovoľníckych aktivít – Misijný mesiac
      • Zorganizovať školskú technickú olympiádu
      • Biela pastelka
      • Deň čistého KVP – v spolupráci s mestskou časťou

      Používané učebnice:

      • Hravá technika 5
      • Hravá technika 6
      • TECHNICKÁ VÝCHOVA pre 5. až 9. ročník základných škôl
      • Teória a didaktika športových hier I.
      • Hravá etika 5.,6.,7.,8.,9., vyd. Taktik
      • Doplnkový učebný text pre 5.,6.,7.,8.,9. ročník ZŠ
      • Telocvikari.sk - Prvý slovenský web pre telocvikárov