• PK - Prírodovedné predmety

     • VEDÚCA PK: Mgr. Renáta Baníková PhD.

      ČLENOVIA PK: Mgr. Petra Faith Tobiášová, Mgr. František Bednár, Mgr. Sofia Boritášová, Mgr. Miroslava Bodnárová, Mgr. Renáta Šišková, Mgr. Kristián Weiss, Mgr. Slávka Rešová 

      HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2022/ 2023

      Plán práce PK nadväzuje na činnosť PK z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR na školský rok 2022/2023, nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa. V náväznosti na pandemickú situáciu, budeme reagovať na zmeny spôsobu výzky z prezenčného vzdelávania, na distančné vzdelávanie.

      HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

      Biológia:

      1. Poznať a chápať život v prírodných celkoch a život organizmov v nich žijúcich.
      2. Poznať väzby organizmov na životné prostredie v prejavoch života a vzájomných vzťahoch ako súčastí celku.
      3. Chápať základné biologické procesy vo väzbe na živé a neživé zložky prírody.
      4. Viesť k schopnosti triediť informácie a osvojené poznatky a využívať v praktickom živote.
      5. Viesť žiakov k zdravému životnému štýlu.

      Chémia:

      1. Oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka a životné prostredie.
      2. Chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus. 
      3. Osvojenie si zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 
      4. Využitie vedomostí, spôsobilosti a návykov v každodennom živote.
      5. Chémia: Oboznámenie sa žiakov s chemickými látkami, ktoré pozitívne a negatívne ovplyvňujú život človeka a životné prostredie.
      6. Chemické aspekty racionálnej výživy, vplyv alkoholu, nikotínu a iných drog na ľudský organizmus. 
      7. Osvojenie si zručností a návykov bezpečnej práce v chemickom laboratóriu. 
      8. Využitie vedomostí, spôsobilosti a návykov v každodennom živote.

      Geografia:

      1. Vedieť sa orientovať na mape
      2. Vedieť samostatne pracovať s učebnicou a mapou
      3. Naučiť žiakov samostatnému rečovému prejavu 
      4. Poznať zvláštnosti regiónu a prehlbovať ich národné cítenie a lásku k vlasti
      5. Olympiády, súťaže, akcie
      6. Zapojiť žiakov do geografickej olympiády