• Poplatky

    • Mesačný príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou v CVČ v zmysle zákona NR SR č.245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje VZN č. 103 mesta Košice v šiestom diely § 14.  

     Príspevok sa uhrádza za mesiace september - december do októbra, za mesiace január - jún do februára na uvedené číslo účtu.

     K úhrade:

     • V POZNÁMKE PRE PRIJÍMATEĽA JE  POTREBNÉ  UVIESŤ  MENO  A  KRÚŽOK  DIEŤAŤA
     • číslo účtu: SK46 5600 0000 0093 0907 5001 
     • konštantný symbol: 0308