• O nás

     • ČO ROBÍME S DEŤMI A PRE DETI DNES?

     • Základná škola Drábova 3 je plnoorganizovaná deväťročná škola s vyučovacím jazykom slovenským. 

      Naším cieľom vždy bolo zamerať sa na kvalitu vyučovania s cieľom dosiahnuť plnohodnotný profil absolventa primárneho aj sekundárneho vzdelávania.

      Podľa ŠkVP realizovať vyučovanie informatickej výchovy a prírodovedných predmetov, k čomu sú vytvorené výborné podmienky - vysoká odbornosť vo vyučovaní a materiálne zabezpečenie.

      Poskytnúť možnosť výberu z troch cudzích jazykov – anglický, nemecký, ruský jazyk.

      Dať žiakom širokú paletu záujmových krúžkov v spolupráci s SCVČ Buratino a Pauzička.

      Naďalej spolupracovať s MČ KVP, MŠ Dénešova a Za priekopou a s organizáciami, ktoré participujú pri výchove a vzdelaní mladých ľudí

      Snažíme sa o to, aby sme stále viac zlepšovali kvalitu vyučovania.

      Naši učitelia sa dovzdelávajú v rôznych smeroch, aby žiakom poskytli čo najkvalitnejšie vedomosti.

      Moderne zariaďujeme, rekonštruujeme a tematicky prispôsobujeme naše učebne, aby sa v nich žiaci aj učitelia cítili pohodlne.

      Chceme byť modernou školou.

      Spoločne sa snažíme dosiahnuť ciele, ktoré sú pre nás prioritou

      Učíme sa, pomáhame, budujeme, spolupracujeme, prispôsobujeme, odmeňujeme, športujeme, chválime a pracujeme...

      Nesnažíme sa byť iba dobrou školou, ale aj rodinou.

      PROJEKTY PRE NAŠE ZLEPŠOVANIE

        

      Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť

      Projekt je spolufinancovaný z fondov EÚ.

      Názov Operačného programu: 

      Názov Operačného programu:
      Operačný program Vzdelávanie
      Trvanie projektu:
      06/2012 – 07/2014
      Strategický cieľ projektu:
      Modernizácia vzdelávacieho procesu základnej školy inovovaním metód a foriem vzdelávania
      Špecifické ciele:
      1. Aplikácia nových foriem a metód vzdelávania
      2. Rozvoj zručností pedagogických zamestnancov
      Hlavné aktivity projektu:
      Zavedenie nových foriem a metód vzdelávania
      Zvyšovanie zručností pedagogických zamestnancov
      Národný projekt: Aktivizujúce metódy vo výchove (AMV)
      Cieľ:
      Skvalitnenie vzdelávania pedagogických a odborných zamestnancov v oblasti výchovy.
      Špecializuje sa na:
      profesionálne zvládnutie využívania aktivizujúcich metód vo výchove nielen v reálnom prostredí, ale i v spojení s novými informačnými technológiami.
      Projekt AMV sa zameria na 4 hlavné oblasti výchovy:
      Etická výchova,
      Zdravotná výchova,
      Dopravná výchova,
      Mediálna výchova.

      Plagát projektu