• Metodické združenie 3. - 4. ročníka

     • VEDÚCA MZ: PaedDr. Jana Prokopová

      ČLENOVIA MZ: PaedDr. Ľudmila Sukubová, Mgr. Gabriela Dolhá, Bc. Lucia Antalová, Mgr. Viola Burianková, Mgr. Pavel Vámos

      HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2022/ 2023

      Plán práce MZ nadväzuje na činnosť MZ z minulého šk. roka, zohľadňuje úlohy výchovno-vzdelávacieho programu, plánu práce školy a sprievodcu školským rokom MŠ SR na školský rok 2022/2023 a nového Štátneho a Školského vzdelávacieho programu. Počas školského roka bude dopĺňaný o aktuálne úlohy. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít výchovy a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania SR a plne rešpektovať Dohovor o právach dieťaťa.

      HLAVNÉ ÚLOHY MZ, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

      Čitateľská gramotnosť

      • Formovať kladný vzťah detí a žiakov ku knihe a literatúre, organizovať súťaže v čitateľských zručnostiach a čitateľské aktivity 

      Globálne vzdelávanie a environmentálna výchova

      • zvyšovať povedomie detí a žiakov o globálnych témach, rozvíjať ich kritické uvedomovanie si sociálnych, environmentálnych a ekonomických   procesov

      Ľudské práva, práva detí

      • Venovať zvýšenú pozornosť opatreniam na ochranu detí a žiakov pred všetkými formami fyzického alebo psychického násilia, poškodenia alebo zneužitia, zanedbávania alebo nedbalého zaobchádzania, týrania alebo vykorisťovania vrátane sexuálneho zneužívania a detskej pornografie.
      • Zapájať deti a žiakov do aktivít v oblasti výchovy k ľudským právam organizovaním besied, súťaží, stretnutí, tematických výstav, návštev divadelných predstavení

      Zdravý životný štýl

      • realizovať aktivity a programy na podporu zdravia a zdravého životného štýlu, zapájať sa do kampaní „Biela pastelka, „Deň narcisov“
      • zamerať sa na protidrogovú prevenciu
      • viesť žiakov k poznaniu  a dodržiavaniu  školského poriadku

       

      Hlavné úlohy v jednotlivých vzdelávacích oblastiach:

       Jazyk a komunikácia

      • preferovať rozvoj komunikatívnych kompetencií, ktoré sú teoretickým i praktickým východiskom ich ďalšieho rozvíjania v ostatných predmetoch
      • viesť žiakov k zvyšovaniu jazykovej kultúry ich verbálnych ústnych i písomných prejavov
      • dbať na dôsledné osvojenie pravopisu 
      • zapojenie žiakov do literárnych súťaží

       

      Matematika a práca s informáciam

      • rozvíjať u žiakov matematické myslenie, ktoré je potrebné pri riešení rôznych problémov v každodennom živote
      • dôraz klásť na vedomosti, porozumenie a zručnosti žiakov nutné na efektívnu aplikáciu v každodennom živote

       

      Človek a príroda

      • viesť žiakov k pochopeniu ochrany prírodného a kultúrneho prostredia a k jeho aktívnej ochrane
      • v praktických činnostiach naučiť žiakov uplatňovať metódy porovnávania, analýzy a syntézy, zovšeobecnenia, analógie, indukcie a dedukcie
      • zapojiť žiakov do zberu druhotných surovín a vysvetľovať im význam zberu

       

      Človek a spoločnosť

      • v praktických činnostiach pri práci s rôznym materiálom dbať na dôsledné uplatňovanie výchovy k vlastenectvu
      • snažiť sa vysvetľovať žiakom dôsledky princípy migrácie, prisťahovalectva

       

      Umenie a kultúra

      • viesť žiakov k vytvoreniu svojho vlastného názoru, naučiť ho kriticky myslieť k súčasnej kultúrnej ponuke a k médiám
      • formovať u žiakov kultivovanú sluchovú, jazykovú a pohybovú gramotnosť
      • prehlbovať a rozvíjať estetické cítenie, predstavivosť a fantáziu
      • zlepšovať zručnosť pri osvojovaní si nových výtvarných techník
      • zapájať deti do výtvarných súťaží
      • poznať regionálne zvyky, ľudové piesne a tance, folklórne súbory.
      • zapájať žiakov do hudobných súťaží

       

      Zdravie a pohyb

      • naďalej posilňovať a upevňovať formovanie pozitívneho vzťahu žiakov k telesnej kultúre a športovým činnostiam
      • poznať významné osobnosti športu v regióne, upevňovať zdravý spôsob života pomocou športovej činnosti
      • zapojiť žiakov do športových regionálnych súťaží a rozvíjať zmysel pre kolektívnosť a čestnosť v súťažení

       

      Súťaže a aktivity:

      Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Kniha moja kamoška, návštevy knižnice, čítanie škôlkarom, Pytagoriáda, Matematický klokan, I-Bobor, Maksík, Slávik Slovenska, výtvarné súťaže, športové súťaže, plavecký výcvik, lyžiarsky výcvik s dennou dochádzkou, Deň Zeme, MDD, besiedky, karneval, návšteva dopravného ihriska, návšteva Planetária, Kosit, Deň naopak, Na jeden deň učiteľom, Noc v škole, tvorivé dielne s rodičmi, akcie v rámci Dní mesta Košíc