• PK - Cudzích jazykov II.

     • VEDÚCA PK: Mgr. Jana Nováková

      ČLENOVIA PK: Ing. Katarína Vilimová, Mgr. Stela Lexmanová, Mgr. V. Kralik, PaedDr. J. Prokopová, Mgr. S. Štefančíková, Mgr. Ingrid Demková, Ing. Mgr. Marta Tóthová

      HLAVNÉ ÚLOHY PRE ŠK. ROK 2021 / 2022

      Napĺňať ciele štátneho a školského vzdelávacieho programu v oblasti CJ vychádzajúceho zo Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a Európskeho jazykového portfólia. Pri vyučovaní cudzieho jazyka aplikovať činnostne zameraný prístup k vyučovaniu a učeniu sa cudzích jazykov a využívať inovatívne metódy a formy výučby s ohľadím na rôzne štýly učenia sa žiakov. Klásť dôraz na praktické využitie osvojených kompetencií a efektúvnu komunikáciu. 

      Využívať digitálne technológie (vzdelávacie platformy), ktoré umožňujú používať inovatívne a motivujúce výučbové metódy na zvýšenie kvality vzdelávania. Podporovať voľnočasové aktivity detí a žiakov zamerané na jazykovú kultúru (recitačné súťaže).

      Zapojiť žiakov do tvorivých aktivít v rámci Európskeho dňa jazykov a podporovať tak jazykovú zdatnosť a záujem o vzdelávanie v oblasti jazykov a poznávania reálií a kultúrnej rozmanitosti Európy. Cieľom Európskeho dňa jazykov je upozorniť na dôležitosť učenia sa jazykov, podporiť rozvoj viacjazyčnosti, jazykovej a kultúrnej rozmanitosti, interkultúrneho porozumenia i celoživotného vzdelávania. 

      HLAVNÉ ÚLOHY PK, ZARADENÉ DO PLÁNU PRÁCE ŠKOLY:

      1. Rozvíjať schopnosti žiakov komunikovať v CJ, zdokonaľovať prácu žiakov s informáciami a ich schopnosť argumentovať, na hodinách CJ využívať prezentačné formy výstupov, na neformálne vzdelávanie využívať formu verejných výstupov v ANJ, NEJ, RUJ. 

      2. Zapojiť sa do jazykový súťaží a aktivít:

      Deň jazykov pre ročníky 5.-9.

      Ruské slov

      Ruský film v škole

      Európsky deň jazykov - tvorivé aktivity

      3. Zorganizovať školské kolo Olympiády v ANJ a NEJ a zapojiť žiakov do obvodného kola Olympiády v ANJ.

      4. Podporiť záujem žiakov o jazykové vzdelávanie, jazykovú diverzitu a toleranciu (kultúrnu, etnickú, sociálnu a pod.) prostredníctvom realizácie projektov.