• PK - DEJ, OBN, VYV, HUV

     • Vedúci PK: Mgr. Slávka Rešová

      Členovia PK: Ing. Mgr. Annamária Kmiťová, PaedDr. Ján Gáll, Mgr. Jana Nováková, Mgr. Mária Šafařiková, Mgr. Milan Henkrich, Mgr. Renáta Šišková, Mgr. František Bednár

      Hlavné úlohy pre školský rok 2022/2023

      Plán práce PK nadväzuje na plán práce PK z minulého školského roka, zohľadňuje úlohy výchovno – vzdelávacieho programu, plánu práce školy, pedagogicko – organizačných pokynov pre šk.r 2022/2023. Budeme sa orientovať na realizáciu priorít a vzdelávania zadefinované v Národnom programe výchovy a vzdelávania v SR a plne rešpektovať dohovor o právach dieťaťa.

      Hlavné úlohy PK, zaradené do plánu práce školy:

      1. Výchovné predmety ŠVP i predmety ŠkVP, ktoré nie sú súčasťou predmetov ŠVP súklasifikované známkou /HUV, VYV, VUM/.

      2. Organizovať výchovné koncerty a kultúrne podujatia, prezentácie hudobne a výtvarne nadaných žiakov.

      3. Implementovať do obsahu jednotlivých predmetov mediálnu výchovu ako prierezovú tému.

      4. Zúčastniť sa súťaže Slávik Slovenska.

      5. Zapojiť sa do výtvarných súťaži.

      6. Vianočná burza

      7. Karneval

      8. Dbať, aby výchovne princípy výchovných predmetov boli viac previazané s osnovami ostatných predmetov a odrážali konkrétne situácie spoločenského života – životné príbehy.

      9. Viesť žiakov k ochrane zelene v škole aj vo svojom bydlisku.

      10. Priebežne monitorovať zmeny v správaní detí a v prípade oprávneného podozrenia z fyzického alebo psychického týrania, čo ohrozovania mravného vývinu bezodkladne riešiť problém s výchovnou poradkyňou a následne s vedením školy, ktoré podľa zváženia kontaktuje CPPPaP,UPSVaR, PZ.

      11. Riešiť prvé príznaky záškoláctva a problémového správania, šikanovania, prejavov extrémizmu – viesť presnú evidenciu, zápis