• Projekty

     • Naša inkluzívna škola

     • Názov projektu: Naša inkluzívna škola

      "Tento projekt sa realizuje vďaka podpore Nadácie Volkswagen Slovakia."

      Programové obdobie: 8.9.2021-31.07.2022

      Typ projektu: Grantový program

      Poskytovateľ: Nadácia Volkswagen Slovakia

      Poskytnutý grant: 100 000 eur

      Koordinácia projektu: Mgr. Mária Baltesová

      Primárnym cieľom projektu je zabezpečenie predpokladov pre komplexné inkluzívne vzdelávanie všetkých žiakov a umožnenie realizácie inkluzívnych opatrení, ako aj rozvíjanie inkluzívnej praxe. V rámci projektu budeme kompletne zabezpečovať inkluzívny rozvoj školy v súlade s kontextom inklúzie. Zameriame sa na debarierizáciu priestorov školy, zriadenie , vybavenie a revitalizáciu terapeutickej, senzorickej miestnosti, špeciálno-pedagogickej učebne, poskytovanie edukačných aktivít a odborných terapií, zakúpenie edukačných materiálov, terapeutických a špeciálnych kompenzačných pomôcok, zabezpečovanie vzdelávania a konzultačnej podpory personálu školy o inkluzívnom vzdelávaní a jej implementácií, a taktiež zabezpečíme dostupnosť psychologického a sociálno-psychologického poradenstva, prevencie a podpory pre žiakov v riziku a ich rodiny.

      Po skončení podpory projektu sa budeme naďalej aktívne spolupodieľať na proinkluzívnych aktivitách, ktoré boli v projekte najviac prínosné, a budeme pokračovať v sieťovaní ďalších inštitúcii. Aktívne budeme realizovať zaužívané odborné terapie, biofeedback, bilaterálnu integráciu, senzorickú integráciu, arteterapiu a artefiletiku pre žiakov, aplikovať špecializované edukačné výchovno-vzdelávacie prístupy a reflektovať na aktuálne požiadavky, s ktorými sa budeme stretávať. Pedagógovia budú naďalej zvyšovať svoj kompetenčný profil nadobúdaním vedomostí v oblastí inkluzívneho vzdelávania formou samoštúdia, prostredníctvom workshopov, zdieľaním skúseností a formou vzdelávaní ponúkaných z akreditovaných inštitúcii. Taktiež budeme podporovať inovatívne výchovno-vzdelávacie procesy a aktivizáciu všetkých žiakov školy, tvorbu medzigeneračných a rovesníckych vzťahov. V neposlednom rade budeme aktívne spolupracovať s lokálnou sieťou podporujúcou inkluzívne vzdelávanie v širšom okruhu inštitúcii.