• Projekty

     • Modernejšia škola

     • Názov projektu: Modernejšia škola

      Programové obdobie: 2020/2021

      Typ projektu: Rozvojový projekt

      Poskytovateľ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

      Poskytnutý grant: 30 000 eur

      Koordinácia projektu: Mgr. Mária Baltesová, PaedDr. Ján Gáll

      Cieľom projektu je vytvoriť v škole oddychové zóny nielen v spoločných priestoroch, ale aj v triedach, ktoré sú pri zavádzaní inkluzívneho vzdelávania nevyhnutným prvkom pre tvorbu inkluzívnej klímy školy.

      Sekundárnym cieľom je inovovať prístupy k výučbe a implementovať ich do praxe zmenou tvarov školských lavíc, sedacími prvkami, edukačnými polepmi, ktoré budú prispôsobené na potreby konkrétneho školského predmetu.

      Vytvorenie tematicky zameraných tried na Etickú výchovu a Výtvarný ateliér zabezpečí pre žiakov priestor na kooperáciu, diskusiu a podporu moderného vzdelávania.

      V rámci inovatívneho prístupu priestorových riešení a výučby na školách chceme vytvoriť adekvátne podmienky pre efektívne zapájanie inovatívnych metód a skupinového vyučovania vhodným umiestnením lavíc v tvare puzzle, zmenou bežných tvarov školských lavíc s lavicami v tvare trojuholníkov, sedacími prvkami, a taktiež aj usporiadaním tried do pracovnej a oddychovej zóny.

      Spoločné priestory na chodbách školy nám taktiež ožívajú umiestnením farebných sedacích prvkov, oddychových kútikov s ponukou zaujímavých spoločenských hier, kníh ako aj futbalových a hokejových hracích stolov.

      Veríme, že každé dieťa si nájde v oddychovej zóne svoju „šálku čaju“ prostredníctvom ponúkaných voľnočasových hier, hlavolamov, lega a taktiež aj montessori aktivít.