• Projekty

     • Výnimočné doučko v Drabke

     • Grantovový program: „Výnimočné doučko“

       

      „Tento projekt realizujeme vďaka finančnej podpore Nadácie ZSE“

      Cieľ grantového programu: Uľahčiť prístup k vzdelávaniu žiakom, ktorí sa z rôznych dôvodov nemôžu zapojiť do online vyučovania. Podporiť inovatívne prístupy vo vzdelávaní s rešpektovaním individuálnych potrieb každého žiaka

       

      Názov projektu: Výnimočné doučko v Drábke- počítač ako terapia, učenie hrou

                        v období s Koronou

      Programové obdobie: 05.03.2021 – 31.08.2021

      Poskytovateľ: Nadácia ZSE so sídlom: Čulenova 6, 816 47 Bratislava

      Príjemca: Základná škola Drábova 3, Košice, so sídlom: Drábova 3, 040 23 Košice

      Poskytnutý grant: 1800 eur

      Koordinácia projektu- Mgr.Mária Baltesová, Bc. Anna Halecká

      Anotácia projektu:

      Dištančné vzdelávanie vnieslo do našej školy množstvo inovatívnych prvkov, avšak poukázalo aj na nerovnosti v prístupe ku vzdelávaniu u špecifických skupín žiakov. Niektorí žiaci sa síce zdokonalili v počítačových zručnostiach a aktívne využívajú digitálne technológie v procese edukácie, no nie každý žiak mal takúto možnosť, a rozdiely medzi úrovňou žiakov naberajú na obrátkach. Inkluzívny tím aktívne participuje v procese edukácie počas dištančného vzdelávania u žiakov so zdravotným znevýhodnením, ale u viacerých žiakov vníma regres, ako aj nedostatočnú mieru zabezpečenia individuálnych potrieb. Primárnym cieľom projektu je minimalizovať nepriaznivý vplyv dištančného vyučovania u najrizikovejšej špecifickej skupiny žiakov v našej škole, ktorými sú žiaci so zdravotným znevýhodnením(autizmus, Aspergerov syndróm, narušená komunikačná schopnosť, ADHD, ADD, vývinové poruchy učenia-dyslexia, dysgrafia, dysortografia a dyskalkúlia). Sekundárnym cieľom je odstrániť nerovnosť v miere možnosti k vzdelávaniu pre žiakov v riziku, ktorí nemajú podmienky k online vyučovaniu, a z tohto dôvodu stagnujú nielen v procese edukácie, ale aj socializácie. Realizáciou projektu chceme odstrániť vzniknuté deficity u žiakov prostredníctvom inovatívnych programov, realizáciou programu DysCom, pravidelným doučovaním, doučovaním hrou a akceleračnou metódou Feuersteinovho obohacovania, ako aj umožniť prístup k digitálnym technológiám pre rizikových žiakov.

      Projektové aktivity:

       

      1.aktivita- DysCom-Počítač ako terapia, učenie hrou.

       

      Multimediálny program DysCom SK je najnovší, odborne a profesionálne spracovaný program na Slovensku určený všetkým deťom, ktoré majú z najrôznejších dôvodov ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania, pri získavaní jazykových vedomostí, pre potreby úspešnej komunikácie. Program vychádza v ústrety deťom, ktoré potrebujú dlhodobo alebo krátkodobo špeciálnu vyučovaciu či vzdelávaciu podporu.

       

      Audiovizuálny program ponúka štyri základné oblasti podpory:

      *ORIENTÁCIA

      *ČÍTANIE - od prvého zoznamovania sa s písmenami v ZŠ až po texty pre žiakov vyšších ročníkov na 2. stupni ZŠ

      *PÍSANIE- rozvíjanie gramatickej, obsahovej stránky jazyka a fonematického uvedomovania so zameraním na jazykové zručnosti, ktoré sú náplňou vzdelávacích programov základnej školy na 1. stupni

      *ROZVOJ ZRAKOVÉHO VNÍMANIA- má za úlohu cielené rozvíjanie a reedukáciu zrakového vnímania, pravo-ľavej orientácie, priestorového vnímania a vizuomotoriky.

       

      2.aktivita- Piatkové doučovanie-v školskej čaviarničke

      Každý piatok (v prípade individuálnej dohody možnosť výberu iného dňa) bude prebiehať pod vedením pedagogických asistentiek individuálne alebo skupinové doučovanie pre rizikových žiakov s obsahom tém, v ktorých majú výrazné nedostatky z dôvodu prerušeného vyučovania v školách prostredníctvom špeciálnych pracovných listov, špeciálnych názorných pomôcok, hrou a pod.

       

      3.aktivita- Program FIE(akceleračná metóda Feuersteinovho obohacovania)-program pre rozvoj a stimuláciu poznávacích funkcií.

      Cieľom metódy je zvýšiť kritické myslenie u detí a rozvíjať ich schopnosti učiť sa, hľadať vhodné stratégie. Základným pilierom je skúsenosť sprostredkovaného učenia, pomocou ktorej pomôžeme žiakom získavať informácie, triediť ich, dávať im význam, hodnotiť a vyvodzovať. Program sa bude realizovať pod vedením školskej špeciálnej pedagogičky.

       

      Každý žiak si bude vytvárať vlastné prehľady učív na PC, tlačiť ich a laminovať s pomocou pedagogického dozoru.