• Projekty

     • Športujem rád a bezpečne(víkend v pohybe)

     • Grantovový program: „Športujem rád a bezpečne 2020“

      „Projekt podporila Nadácia pre deti Slovenska z Nadačného fondu

                                                         Deti v bezpečí”.

      Názov projektu: Víkend v pohybe

      Programové obdobie: 1.12.2020- 30.6.2021

      Poskytovateľ: Nadácia pre deti Slovenska

      Príjemca: Základná škola Drábova 3, Košice, so sídlom: Drábova 3, 040 23 Košice

      Poskytnutý grant: 2000 eur

      Koordinácia projektu- Mgr. Pavel Vámos,  Mgr.Mária Baltesová, Mgr. Milan Henkrich

      Ciele projektu:

      -  Podporovať prirodzený pohyb, motivovať deti k nesúťažnému športovaniu.

      -  Prehlbovať rozvoj sebaúcty, sebavedomia a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách.

      -  Osvojiť si základné pohybové cvičenia bilaterálnej integrácie a senzorických hier.

       

      Anotácia projektu:

      V súčasnosti je azda najviac pertraktovanou témou koronavírus a pandemické opatrenia, ktoré majú nepriaznivý vplyv aj na oblasť športu. Z tohto dôvodu chceme principiálne v našom projekte ponúknuť alternatívu športových aktivít, pohybových cvičení pre žiakov a ich rodičov resp. starých rodičov v čase víkendov. Sekundárne by sme chceli touto formou sprístupniť školské športoviská aj žiakom a rodičom z celého nášho sídliska.

      Gro projektových aktivít vytvárajú športové aktivity, štafetové hry, pohybové hry, pohybový program bilaterálnej integrácie, senzorické hry a rôzne aktivity na rozvoj pohybových schopností, koordinácie pohybu a pod. Vďaka týmto aktivitám chceme viesť deti k pravidelnej športovej činnosti, poukázať na efektívne trávenie voľného času, radosť z prirodzeného pohybu a na tvorbu medzigeneračných vzťahov. V neposlednom rade chceme naučiť deti dodržiavať zásady bezpečného športovania a dožičiť im osobnú skúsenosť, že cieľom športu nie je len víťazstvo, ale aj radosť z pohybu.

       

      * Vzhľadom na dodržiavanie aktuálnych pandemických opatrení, nie je momentálne možné realizovať projektové aktivity podľa plánu. Niektoré aktivity budú zrealizované po uvoľnení pandemických opatrení, nakoľko bezpečnosť je u nás na prvom mieste.

       

       

      Plánované projektové aktivity:

       

      1.aktivita- Hýbeme sa cez víkend- športové dopoludnie

      Počas našich športových sobôt by sme chceli ponúknuť bohaté nesúťažné športové aktivity. Hlavnú náplň by tvorili pohybové a štafetové hry. Pohybové hry by boli zamerané na rozvoj pohybových schopností – rýchlosť, koordináciu pohybu, ďalej na pohybové zručnosti - hádzanie, prihrávanie loptou. Pohybové hry by podporovali aj rozvoj sociálnych zručností detí. Štafetové hry by tvorili rôzne koordinačné cvičenia, rovnováhové, priestorovo- orientačné, bežecké úlohy – pomalé, rýchle, poskoky, znožmo, na jednej nohe, ďalej rôzne prihrávky, triafačky, prípravné hry, detský bedminton, prehadzovaná a iné.

       

      2.aktivita- Workshop- predchádzanie úrazom a prvá pomoc pri úraze

      Pozvaný lektor/lekár, resp. zdravotná služba zrealizuje workshop- prednášku na tému bezpečného športovania, a následne praktické ukážky prvej pomoci, aby deti nezaskočil žiaden úraz, a vedeli ako v danej situácii reagovať.

       

      3.aktivita- Bilaterálna integrácia a senzorické hry

      Program BI je pohybový program, ktorý je obvykle pre deti zábavný, deti tieto cviky cvičia rady, pretože nie sú nudné, neustále môžeme v rámci programu cviky obmieňať a zvyšovať náročnosť, aby dieťa zbytočne nestagnovalo. Program BI je vynikajúcim prostriedkom, pomocou ktorého podporujeme pohyb, senzorickú integráciu, pričom ju prepájame s motorikou a aj kogníciou zároveň. V dôsledku používania programu Bilaterálnej integrácie sa obvykle zrýchľuje pracovné tempo, deti sú schopné vykonávať viacero činností naraz  s väčšou ľahkosťou, sú schopní rýchlejšie si pospájať veci do súvislostí. Inými slovami „rýchlejšie im to páli“. Pomocou pohybových programov sa zlepšuje u cvičiacich pamäť, rovnováha aj motorika, v dôsledku toho aj školské zručnosti.

       

      4.aktivita- Strategický plán

      Strategický plán slúži k precíznemu naplánovaniu športových aktivít smerujúcich k dosiahnutiu cieľov projektu v súlade so zabezpečením športového náčinia, pomôcok, ako aj sledovaním aktuálnych opatrení v súvislosti s Covid 19, týkajúcich sa organizovania športových podujatí, a v prípade potreby hľadanie alternatívnych možností realizácie naplánovaných aktivít.

       

      5.aktivita- Propagácia projektu

      Vo vestibule základnej školy sme zverejnili plagát, prostredníctvom ktorého informuje o realizácii projektu " Športujem rád a bezpečne". Na webovej stránke školy budeme priebežne zverejňovať všetky akcie spoločne s popisom a fotografiami, ktoré budú realizované v rámci projektu " Športujem rád a bezpečne". V spolupráci s mestskou časťou KVP, plánujeme zverejniť v regionálnych novinách článok o našom projekte "Športujem rád a bezpečne", v ktorom poukážeme na dôležitosť nesúťažného športovania, možnosti zapájania rôznych generácii a širšej komunity k nesúťažnému športovaniu v kooperácii so školou, a takouto formou môžeme motivovať k nesúťažnému športovaniu ďalších ľudí, ďalšie inštitúcie a pod.