• Projekty

     • Škola inkluzionistov

     • Grantovo-vzdelávací projekt: Škola inkluzionistov 2020/2021

       

      „Projekt realizujeme v rámci programu na podporu inkluzívneho vzdelávania Kto chýba? Nadácie pre deti Slovenska, vďaka štedrej podpore dobročinného Plesu v opere a jeho hostiteľa spoločnosti Orange Slovensko."

       

      Názov projektu: Základná škola Drábova- Škola inkluzionistov

      Programové obdobie: 2020/2021

      Poskytovateľ: Nadácia pre deti Slovenska

      Príjemca: Základná škola Drábova 3, Košice, so sídlom: Drábova 3, 040 23 Košice

      Poskytnutý grant: 1000 eur

      Koordinátor projektu- PaedDr. Ján Gáll

      Regionálna konzultantka: PaedDr. Zuzana Révészová

       

      Anotácia projektu:

      Zámerom projektu je podpora rozvoja pedagógov v oblasti inkluzívneho vzdelávania so zameraním na zvládanie krízových situácii v procese výchovy  a vyučovania, ktorých profesionálne zvládnutie zo strany pedagógov v spolupráci s inkluzívnym tímom podporí vytváranie inkluzívnej  klímy školy pre každého žiaka.

      Inkluzívny tím absolvuje pod záštitou Inklucentra odborné kurzy zamerané na inkluzívne vzdelávanie. Absolvovaním kurzov KUPREV, KUPOZ A KUMOT školskou špeciálnou pedagogičkou, sa otvoria nové obzory pre tvorbu individuálnych reedukačných programov pre žiakov so ŠVVP pod jej vedením, čím sa zvýši šanca k  úspešnosti žiakov so ŠVVP. V rámci projektu bude taktiež realizovaný seminár pod záštitou uznávaného českého psychológa, vysokoškolské pedagóga a autora kníh v psychologickom odvetví so zameraním na príčiny agresie u detí a krízové situácie výchovy a vyučovania.

       

       

      Realizované projektové aktivity:

      Projektová aktivita č.1: KUPOZ

      5.2.2021 získala naša školská špeciálna pedagogička osvedčenie na prácu v odbornom podpornom programe KUPOZ.

      Program je zameraný na korekciu ťažkostí detí s ADHD, detí s pomalším psychomotorickým tempom, neurotickými ťažkosťami, dyslexiou, taktiež je vhodný aj pre deti s hraničným intelektom.

       

      Projektová aktivita č.2: KUMOT- Skupinový program pre rozvoj motoriky a sociálnych zručností

      13.2.2021 absolvovala školská špeciálna pedagogička odborný online kurz KUMOT pod vedením skúsenej profesionálnej školiteľky Mgr. Barbory Krankusovej.

      Program je určený pre deti s ADHD, pre deti nesmelé, sociálno či motoricky neobratné alebo s inými ťažkosťami. Program KUMOT je zameraný na rozvíjanie hrubej i jemnej motoriky a sociálneho správania v prirodzenom prostredí detskej skupiny.

       

      Projektová aktivita č.3: KUPREV

      5.3.2021 nadobudla školská špeciálna pedagogička oprávnenie na realizáciu programu KUPREV

      Program KUPREV  je primárne určený pre deti do zahájenia povinnej školskej dochádzky, ako aj pre žiakov v prvých ročníkoch. Je zameraný na orientáciu dieťaťa vo svete, ťažisko sa kladie na domácu prácu s dieťaťom.
      Taktiež je úspešne používaný pri dysfatických a autistických deťoch, u detí s ADHD a tiež je vhodný aj pre deti s hraničným intelektom. detí s ADHD a tiež je vhodný aj pre deti s hraničným intelektom.

       

      Plánované projektové aktivity:

      Projektová aktivita č.4: Odborné kurzy- inkluzívne vzdelávanie (Termín: 4/2021)

      -  Minimum pre asistentov I

      -  Minimum pre asistentov II

      -  Školský špeciálny pedagóg- začíname

      -  Práca s rozmanitosťou v triede

      -  Ranné kruhy vo vyučovaní

      -  Mediácia žiackych konfliktov cez nenásilnú komunikáciu

      Projektová aktivita č.5: Uznávaný český psychológ Ján Svoboda bude viesť seminár na tému Príčiny agresie u detí a Krízové situácie výchovy a vyučovania. (Termín: 5/2021)