• Informácie ku stravovaniu

    • Poplatky za stravu

    • 1. stupeň: 1,15 € - cena stravnej jednotky/na mesiac cca 20x1,15 € = 23,00 €

     2. stupeň: 1,23 € - cena stravnej jednotky/na mesiac cca 20x1,23 € = 24,60 €

     Informácie k platbe:

     Číslo účtu ŠJ: SK28 5600 0000 0093 0907 6004

     Do poznámky pre prijímateľa Vás poprosíme uvádzať MENO ŽIAKA a TRIEDU, ktorú dieťa navštevuje.

     Platbu môžete realizovať :

     - cez internet banking

     - poštovou poukážkou

     Dôležité:

     Platba za stravné sa uhrádza mesačne vopred do piateho dňa nasledujúceho mesiaca. 

     Preplatky za neodobratú stravu budú realizované  na konci školského roka 2023.

      

     Odhlásiť dieťa je možné:

     • telefonicky na t.č. +421-55-643-76-34 najneskôr do 8.00 hod. ráno na príslušný deň (po 8.00 hod. je odhlásenie neplatné! )
     • cez internet na www.zsdrabova.edupage.org a prideleným heslom do 8.00 hod. ráno na príslušný deň
     • cez mobilnú aplikáciu EduPage v kolónke jedáleň, kliknem na ODHLÁSIŤ do 8.00 hod.
     • mailom: jedalen@zsdrabova.sk do 8.00 hod.
     • osobne nahlásiť vedúcej ŠJ v príslušný deň do 8:00 hod. (môže aj rodič alebo žiak)

     Zákonný zástupca zodpovedá za včasné odhlásenie a prihlasovanie dieťaťa na stravu.

     Odhlasovanie a prihlasovanie stravy je na zodpovednosti rodiča.

     Za včas neodhlásenú a neodobratú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.