• Pedagogický asistent

    • ASISTENTI UČITEĽA

     Mgr. Natália Bernáthová

     Ing. Renáta Strápková

     Bc. Beáta Rudová

     Ing. Mária Pavelová

     Bc. Anna Halecká

     PEDAGOGICKÉ ASISTENTKY

     Mgr. Katarína Červeňáková

     Jana Ficzeriová

     mail inkluzia@zsdrabova.sk


     Kto je asistent učiteľa

     Asistent učiteľa je pedagogickým zamestnancom školy, ktorý sa podľa požiadaviek učiteľa podieľa na uskutočňovaní školského vzdelávacieho programu. Pracuje v tých triedach školy, ktoré navštevujú žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, pri ktorých výchovno-vzdelávací proces nie je efektívny bez prítomnosti asistenta v triede.

     Náplň práce asistenta učiteľa

     Asistent učiteľa sa žiakovi (prípadne žiakom) individuálne venuje - vysvetľuje / dovysvetľuje učivo, usmerňuje ho pri vypracovaní úloh, textov či písomných prác. Pomáha žiakovi vytvoriť si, či používať odporúčané kompenzačné pomôcky, pracovať s počítačovými programami a dostupnou literatúrou.

     Práca asistenta učiteľa prebieha v triede. Ak si to vyžadujú okolnosti aj mimo triedy. Náplňou jeho práce je uľahčenie adaptácie žiaka na prostredie školy a pomoc pri prekonávaní z toho plynúcich bariér.

     Asistent učiteľa počas neprítomnosti učiteľa vykonáva pedagogický dozor a dohliada na disciplínu.

     Napomáha pri školských a mimoškolských akciách .

     Spolupracuje a priebežne komunikuje s rodičmi žiaka a zamestnancami poradenských zariadení v otázkach výberu vhodných metód a foriem výchovy a vzdelávania.