• Jedáleň

    • Oznámenie

     Stravná jednotka v ZŠ:

     Stupeň Základ Hmotná núdza
     I.stupeň 1,01 € 0,01 €
     II.stupeň 1,09 € 0,09 €

      

     Prihlasovanie a odhlasovanie dieťaťa

     Povinnosťou rodiča v prípade ochorenia dieťaťa je do 8,00 hod dieťa odhlásiť.
     Odhlásenie dieťaťa z iného dôvodu treba urobiť deň dopredu.

     Číslo účtu - platba

     PRIMA BANKA
     9309076004/5600

     IBAN: SK2856000000009309076004

     Platenie stravy

     Stravu je potrebné vyplatiť do 5. dňa nastávajúceho mesiaca.
     Šeky dostávajú deti týždeň dopredu.
     V prípade, že nebude strava vyplatená včas, dieťa obed nedostane.

     INFORMÁCIE PRE RODIČOV

     Organizácia a činnosť školského stravovania sa v zariadeniach školského stravovania zabezpečuje v súlade s §140 a §141 školského zákona a s vyhláškou MŠ SR č.330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania, zákonom č.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Pri výrobe jedál sa v zariadeniach školského stravovania používajú Materiálno-spotrebné normy a receptúry pre školské stravovanie, vydané MŠ SR v roku 2010, ďalej Materiálno-spotrebné normy pre diétny stravovací systém, vydané MŠ SR v roku 2009.

     Škola, školské zariadenie sú povinné podľa §24 odst. 5 písm.b zákona č.355/2007 Z.z. pri podávaní stravy zabezpečiť, aby strava bola pripravovaná zo zdravotne neškodných potravín so zodpovedajúcou energetickou a biologickou hodnotou.

     Režim stravovania detí a žiakov, zamestnancov škôl a školských zariadení a ostatných stravujúcich je upravený v prevádzkovom poriadku školského zariadenia schválenom príslušným regionálnym úradom verejného zdravotníctva:

     • pri zabezpečovaní pedagogického dozoru nad deťmi a žiakmi v čase výdaja stravy v školskej jedálni
     • pri vypracovaní stravovacieho režimu stanovením prestávky na jedlo a oddych tak, aby prestávky na hlavné jedlo zodpovedali fyziologickým potrebám stravujúcich sa žiakov.
     • pri výchove ku spoločenskému správaniu zásadám zdravej výživy, hygiene a kultúrnemu stolovaniu a pri odstraňovaní negatívnych stravovacích návykov žiakov

     Hlavné jedlo pre žiakov 1.stupňa ZŠ podávať najneskôr po 5.vyučovacej hodine a pre žiakov 2.stupňa po 6.vyučovacej hodine.

     MILÍ RODIČIA!

     S ohľadom na Národný program prevencie obezity aj v našej školskej jedálni sa snažíme podávať jedlá podľa zdravého životného štýlu, t.j. strava je bohatá na biologické a kalorické hodnoty. Jedálny lístok zostavujeme podľa zásad o správnej výžive. V rámci 5. stravovacích dní v jednosmennom stravovaní jedálny lístok má obsahovať:

     • dve hlavné jedlá z mäsa
     • jedno hlavné jedlo zmiešané-polomäsité
     • 2 dní odľahčovacie, z toho jeden deň hlavné jedlo zeleninové a druhý deň hlavné jedlo múčne.

     V školskej jedálni stravujeme 3 skupiny stravníkov:

     • skupina je prvý stupeň 1-4
     • skupina je druhý stupeň 5-9
     • skupina sú dospelí (t.j. zamestnanci školy a školskej jedálni)

     Jedálny lístok je na našej internetovej stránke a zároveň je k nahliadnutiu pri vchode do budovy školy.

     Na jedálnom lístku pri vchode do budovy školy sú vyznačené čísla noriem podľa ktorých sa normujú jednotlivé jedla a hmotnosť v gramoch pre jednotlivé vekové kategórie.

     V školskom roku 2018/2019 naša jedáleň v zmysle Metodického usmernenia MŠ SR č.15/2009 a nariadenia vlády č.341/2009 Z.z.o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia využila firmu EMATRADE, ktorá dodávala ovocné šťavy jablkové a jablkovo-mrkvové. Tohto školského roku pokračujeme ďalej s odberom.

     Svoje dieťa na stravu do školskej jedálne môžete prihlásiť v priebehu celého školského roka. Môže to byť aj na jeden deň, týždeň, či mesiac.

     Na telefónnom čísle: 055/6437 634 do 8.hod.ráno